Interreg BSR BioBoosters projekt

Pärnumaa Arenduskeskus aitab biomajandusettevõtetel ringseid ärimudeleid leida

Pärnumaa Arenduskeskus osaleb partnerina 2023. aastal käivitunud rahvusvahelises Interreg BSR projektis BioBoosters, mille kaudu seismes Läänemere-äärses riigis paiknevad üheksa biomajandusega seotud teadus- ja arendusorganisatsiooni piloteerivad ring- ja biomajandusalaste väljakutsete lahendamiseks ja kestlikemate ärimudelite arendamiseks piiriüleste häkatonide korraldamist.

Suurem fookus

Ringbiomajanduse edendamisel on oluline senisest suurema fookuse seadmine innovatsiooni soodustavale teadus- ja arenduskoostööle nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil. Piirkonnaspetsiifiliste bioressursside senisest oluliselt suuremaks väärindamiseks on teadmussiiret pakkuv koostöö ja väärtusahelate uudsel koordinatsioonil põhinevate ärimudelite rakendamine võtmetähtsusega. Ringbiomajanduse edendamise ühe võimalusena Pärnu maakonnas aitab rahvusvaheline BioBoostersi projekt piirkondlike biomajandusettevõtete seas ringmajandusalaseid lahendusi kasutusele võtta.

2023. aastal pakub Pärnumaa Arenduskeskus koos Pärnumaa Ettevõtlusinkubaatori ja TÜ Pärnu kolledžiga BioBoosters projekti tegevusi ellu viies maakonna biomajandusettevõtete jätkusuutliku arengu toetamiseks uusimaid ringmajandusalaseid teadmisi ja rahvusvahelisi kasvuvõimalusi, katsetades toimivaid innovatsioonipraktikaid rahvusvahelises keskkonnas ja tegutsedes teadmussiirde vahendajana ettevõtete, teadlaste ja kohalike omavalitsuste vahel, toetades rohepööret ja kestlikkuse kasvu ringsele biomajandusele ülemineku kaudu.

Pärnumaa Arenduskeskus on selle kolm aastat kestva Interregi projekti üks konsortsiumipartneritest ning BioBooster projekti tegevuste elluviimiseks Pärnumaal ja kogu Eestis tehakse tihedat koostööd Eesti Maaülikooli Biomajanduse Arenduskeskusega. Teised teadmussiirdega tegelevad projektipartnerid on erinevad bio- ja ringmajanduse arengut toetavad regionaalsed innovatsioonikeskused Soomest, Lätist, Rootsist, Poolast, Saksamaalt ja Leedust. Projektipartnerite roll on tagada ettevõtetele juurdepääs riikide ja valdkondade ülestele rahvusvahelistele innovatsioonivõrgustikele, et kasvatada oma tegutsemispiirkonnas ring- ja biomajanduse alast innovatsioonivõimekust. 

Projekti raames toimub kolme aasta jooksul kokku 18 rahvusvahelist häkatoni, neist kaks siinsete ettevõtete väljakutsete lahendamiseks. Pärnumaa ettevõtteid kaasatakse aktiivselt osalema ka kõikidel teiste riikide häkatonidel ringmajanduslahenduste pakkujatena.

Kontakt: Svea Uusen, ettevõtlus- ja ekspordikonsultant

svea@parnumaa.ee

Taustainfo

Projekti käigus piloteeritava BioBoosters häkatonimudeli keskmes on parima oskusteabe ühendamine ja teadmussiire kogu Läänemere regioonis. Rahvusvaheliste häkatonide ja arendusprogrammide läbiviimisesse väga erinevaid innovatsioonisüsteemi osapooli kaasates on suurem potentsiaal leida osalevatele ettevõtetele uuenduslikke lahendusi ringsetele lahendustele ülemineku kiirendamiseks. 

Teemapõhistel häkatonidel otsitakse lahendusi erinevatele väljakutsetele, millega Läänemere-äärsete riikide maapiirkondades tegutsevad biomajandusettevõtted silmitsi seisavad, sh kuidas parandada andmete kogumist ja edastamist kogu väärtusahelas, kuidas leida kasutust biopõhistele kõrvalsaadustele ja luua selleks uusi väärtusahelaid, kuidas minna üle biopõhistele materjalidele või leida kestlikumad alternatiivid senistele materjalidele ja koostisosadele, kuidas leida sobivad digilahendused toote kui teenuse pakkumiseks või jagamismajanduse ärimudelite rakendamiseks.

Eesmärk  

Projekti eesmärk on toetada ringbiomajandusele üleminekut Läänemere regioonis, viies ringmajanduslahenduste pakkujad (nt VKEd, idufirmad, innovaatorid) rahvusvahelisel tasandil kokku väljakutsete pakkujate ehk ringmajanduslahenduste otsijatega (nt suuremad piirkondlikud biomajandusettevõtted). Projekt võimaldab riikidevahelist võrgustumist sarnaselt mõtlevate organisatsioonide (ettevõtted, eksperdid, teadlased) vahel, teadmussiiret ja parimate praktikate jagamist. Väikese ja keskmise suurusega ettevõtted osalevad neil häkatonidel ringbiomajandust toetavate valdkonnaüleste lahenduste pakkujatena. 

Nendeks võivad olla maapiirkondadest pärit ettevõtjad ja idufirmad, kes otsivad Läänemere regioonis rahvusvahelistumise võimalusi ja kes võivad tegutseda ka väljaspool traditsioonilist biomajandussektorit. Rahvusvahelistel häkatonidel ringmajandusalaseid lahendusi otsivate Läänemere regiooni (suur)ettevõtetena nähakse eelistatult juba kogenud eksportööre või kindla rahvusvahelistumise ambitsiooniga ettevõtteid, mis seisavad silmitsi ringmajanduse ja rohepöördega seotud väljakutsetega. Maapiirkondades tegutsevatel traditsioonilistel biomajandusettevõtetel puudub sageli platvorm sektoriülese koostöö loomiseks ja sobivate partnerite leidmiseks, kuid oma väärtusahelate ja äritegevuse kaudu on neil oluline mõju jätkusuutlikkuse edendamiseks nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil.

Projekti rahvusvaheline koduleht

Rahvatervise komisjon

 1. Priit Ruut – komisjoni esimees, Tori valla abivallavanem
 2. Helve Reisenbuk, Häädemeeste humanitaarvaldkonna abivallavanem
 3. Saima Soobard, Lääneranna valla lastekaitse spetsialist
 4. Kairi Gustavson, Tori valla rahvatervise spetsialist
 5. Veera Leas, Kihnu vallavolikogu esimees
 6. Marija Andrekson, Pärnu linna rahvatervise spetsialist
 7. Marina Raid, Saarde valla sotsiaalnõunik
 8. Maarja Säde, Põhja-Pärnumaa valla kultuuri- ja spordispetsialist
 9. Ly Akenpärg, Pärnu linna TEL võrgustiku koordinaator
 10. Kristi Kuusmik-Orav, TET võrgustiku koordinaator Pärnus
 11. Kaisa Aasa, Pärnumaa Spordiliidu tegevjuht
 12. Grete Arumäe, Päästeameti Lääne päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna peaspetsialist
 13. Sirli Tallo, Transpordiamet ennetustöö osakonna ekspert
 14. Karin Uibo, PPA Lääne prefektuuri Pärnu politseijaoskonna piirkonnavanem
 15. Hiie Lainela, Pärnumaa Kodukant ja Punane Rist
 16. Karmen Vesselov, Kaitseliidu Pärnumaa maleva esindaja
 17. Anna-Liisa Delgado, Pärnu Haigla sotsiaalravi teenistuse juhataja
 18. Margit Seppik, Pärnu Haigla Sisekliiniku Õendushooldus Keskuse juhataja
 19. Madli Murumaa, POL maakonna haridusasutuste tervisedenduse spetsialist

Liikluskomisjon

 1. Marko Šorin – komisjoni esimees, Põhja-Pärnumaa valla abivallavanem
 2. Siim Suursild, Häädemeeste ehitusvaldkonna abivallavanem 
 3. Martin Tee, Lääneranna valla abivallavanem 
 4. Toomas Parm, Tori valla taristu nõunik 
 5. Egon Vohu, Kihnu valla vallavanem 
 6. Martti Rooden, Saarde valla haldusnõunik
 7. Toomas Tammela, Pärnu linna taristu- ja ehitusteenistuse liikluse spetsialist 
 8. Avo Rahu, Pärnumaa Ühistranspordikeskuse vanemlogistik 
 9. Tõnu Kivis, PPA Lääne prefektuuri Pärnumaa piirkonnagrupi piirkonnavanem 
 10. Renee Tammet, Päästeameti Lääne päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna juhataja 
 11. Hannes Vaidla, Transpordiameti taristu ehitamise ja korrashoiu Lääne üksuse juhataja 
 12. Sirli Tallo, Transpordiameti ennetustöö osakonna ekspert 
 13. Jaak Saard, Transpordiameti taristu ehitamise ja korrashoiu Lääne üksuse liikluskorraldaja 

Turvalisuse nõukogu

 1. Eiko Tammist – komisjoni esimees, Saarde vallavolikogu esimees  
 2. Külliki Kiiver, Häädemeeste vallavanem
 3. Egon Vohu, Kihnu valla vallavanem
 4. Ingvar Saare, Lääneranna valla vallavanem
 5. Marko Šorin, Põhja-Pärnumaa valla majandusvaldkonna abivallavanem
 6. Karmo Näkk, Pärnu linna linnavara- ja heakorrateenistuse juhataja
 7. Lauri Luur,  Tori valla vallavanem
 8. Hiie Lainela, Pärnumaa Kodukant
 9. Kalev Kaljuste, Regionaal- ja põllumajandusministeerium kohalike omavalitsuste poliitika osakond Pärnumaa ja Raplamaa piirkonna juht
 10. Katrin Tamm, Terviseameti Lääne regionaalosakonna vaneminspektor
 11. Renee Tammet, Päästeameti Lääne päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna juhataja
 12. Toomas Õmblus, Keskkonnaameti Pärnu büroo juhataja
 13. Raigo Paimla, Kaitseliidu Pärnumaa maleva pealik
 14. Veiko Germann, Kaitsepolitseiameti Lääne osakonna direktor
 15. Üllar Kütt, Pärnu politseijaoskonna juht
 16. Kristel Toming, Lääne ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör
 17. Marit Õun, Pärnu Haigla EMO teenistuse juhataja
 18. Taavi Tamberg, usuühenduste esindaja
 19. Tiina Ruul, Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi talituse Pärnu piirkonna juht
 20. Raivo Lumiste, Pärnu linnavalitsuse elanikonnakaitse ja kriisivalmiduse koordinaator
Skip to content