Arenduskeskuse eestvedamisel valmiv arengustrateegia liigub volikogudesse

9. november  – 24. november 2022 on avalikustamisel uuendatud arengustrateegia „Pärnumaa 2035+“ eelnõu. Eelnõu ja selle avalikustamine lähtub kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest.

Arengustrateegia „Pärnumaa 2035+“ uuendamise lähtekohaks sai 21.12.2021 toimunud pööripäevakonverents „Pärnumaa 100 000 – kas pöörame või laseme minna“. 14. jaanuaril 2022 tutvustati strateegia uuendamise plaani ja ajakava Pärnumaa Omavalitsuste Liidu (POL) üldkogu koosolekul.

Pärnu maakonna uuendatud arengustrateegia „Pärnumaa 2035+“ lähtub seni kehtinud strateegiast ja on koostatud kõikide kohalike omavalitsuste, avaliku-, era- ja vabasektori koostöö tulemusena. „Pärnumaa 2035+“ oluline alus ja mõjutaja on Riigikogus 12.05.2021 vastu võetud strateegia „Eesti 2035“. „Pärnumaa 2035+“ on ajaliselt sünkroonis nii riigi, Pärnu linna kui teiste maakonna kohalike omavalitsuste kavandamisprotsessidega. Arengustrateegia uuendamisprotsessis kujundati välja täiesti uus visioon „Pärnumaa – ühiselt uue energiaga“, uuendati  põhieesmärke koos mõõdikutega, täiustati tuumvaldkondade sisu ja käsitlust, lisati eraldi peatükina linnapiirkonna strateegia, koostati uus tegevuskava aastateks 2022-2027.

Arengustrateegia eestvedajad

Arengustrateegia koostamiseks moodustati 12-liikmeline töörühm Pärnumaa Omavalitsuste Liidu, Pärnumaa Arenduskeskuse, TÜ Pärnu kolledži ja Pärnu linna esindajatest. Töörühm alustas tööd käesoleva aasta 13. jaanuaril. POL-i strateegilise ja ruumilise planeerimise komisjonist sai ühtlasi strateegia juhtrühm. Juhtrühma koosolekul 9. märtsil kiideti strateegia ajakava ja põhimõtted heaks. Strateegia koostamisprotsess oli laiapõhjaline ja selles osales kaugelt üle saja inimese. Eskiis valmis 2022. a augusti lõpuks ja seda esitleti POL-i augustiseminaril Varblas.

20.09.2022 saadeti arengustrateegia „Pärnumaa 2035+“ esialgne versioon kõikidele KOV-idele ja protsessis osalenud riigiasutustele ja partneritele arvamuste avaldamiseks ja täienduste tegemiseks.  Tagasiside laekus Rahandusministeeriumilt, Keskkonnaametilt, kõikidelt kohalikelt omavalitsustelt ja mitmelt kaasatud partnerilt. Saadi asjalikke ettepanekuid ning märkusi, millega töös arvestati. Seeläbi muutus kogu materjal veelgi sisukamaks.

Töö käigus kasutati varem tehtud seire tulemusi. Käimasoleva protsessi käigus koostati põhjalik statistiline analüüs ja arenguseire senise strateegia täitmise ja dünaamikate kohta, mis andis omakorda sisendi strateegia tuumvaldkondadesse. Lisaks kasutati töös OÜ Geomedia ekspertidelt (Erik Terk, Raivo Vare, Rivo Noorkõiv jt.) tellitud uuringut „Kuidas mõjutab Rail Balticu valmimine Pärnumaa sotsiaalmajanduslikku arengut ja rahvastikutrende aastani 2050? Arengut mõjutavate uuenduste ja trendide analüüs, olulisemad väljakutsed ja sisend strateegiasse“.

Pärnumaa uuendatud arengustrateegial on märkimisväärne ühisosa 29.03.2018 kehtestatud Pärnu maakonna planeeringuga ja Pärnumaa osas ka 22.03.2018 kehtestatud Lääne maakonnaplaneeringuga. Seda nii uuendatud ruumilise arengu mudeli kui strateegiaplaani ja tegevuskavade ühitamise ning realiseerimise osas. Seetõttu viiakse strateegia tegevuskava abil ühtlasi ellu ka Pärnu maakonna planeeringut ning Lääne maakonnaplaneeringut Lääneranna valla osas.

Fookuses on inimene

Käesoleva strateegia fookuses on inimene. Ka tegevuskava on kavandatud inimkesksena, et tuua kasu kõigile Pärnumaa elanikele. Pärnu maakonna ambitsioon on olla konkurentsivõimeline ja edukas maakond. Ühendame oma inimeste jõu , loomingulisuse ja tarkuse, et panna siin rajatavad uued võimalused parimal moel meie inimeste jaoks tööle. Uus energia toob Pärnumaale nii uue tehnoloogia, uued ühendused kui innovatsiooni, uued kompetentsid ja uued inimesed.

Pärnumaa – ühiselt uue energiaga!

Tutvu eelnõuga POL kodulehel

Jaga:

Veel uudiseid

DisainiKOBAR külastas Saaremaa ettevõtteid

DisainiKOBARa liikmed käis Saaremaal vaatamas, et millist põnevat disaini saare peal leidub. Päev algas kosmeetikabrändi HoiaSPA külastuse ja töötoaga. Oli põnev kuulda kuidas firma alguse

Rahvatervise komisjon

 1. Priit Ruut – komisjoni esimees, Tori valla abivallavanem
 2. Helve Reisenbuk, Häädemeeste humanitaarvaldkonna abivallavanem
 3. Saima Soobard, Lääneranna valla lastekaitse spetsialist
 4. Kairi Gustavson, Tori valla rahvatervise spetsialist
 5. Veera Leas, Kihnu vallavolikogu esimees
 6. Marija Andrekson, Pärnu linna rahvatervise spetsialist
 7. Marina Raid, Saarde valla sotsiaalnõunik
 8. Maarja Säde, Põhja-Pärnumaa valla kultuuri- ja spordispetsialist
 9. Ly Akenpärg, Pärnu linna TEL võrgustiku koordinaator
 10. Kristi Kuusmik-Orav, TET võrgustiku koordinaator Pärnus
 11. Kaisa Aasa, Pärnumaa Spordiliidu tegevjuht
 12. Grete Arumäe, Päästeameti Lääne päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna peaspetsialist
 13. Sirli Tallo, Transpordiamet ennetustöö osakonna ekspert
 14. Karin Uibo, PPA Lääne prefektuuri Pärnu politseijaoskonna piirkonnavanem
 15. Hiie Lainela, Pärnumaa Kodukant ja Punane Rist
 16. Karmen Vesselov, Kaitseliidu Pärnumaa maleva esindaja
 17. Anna-Liisa Delgado, Pärnu Haigla sotsiaalravi teenistuse juhataja
 18. Margit Seppik, Pärnu Haigla Sisekliiniku Õendushooldus Keskuse juhataja
 19. Madli Murumaa, POL maakonna haridusasutuste tervisedenduse spetsialist

Liikluskomisjon

 1. Marko Šorin – komisjoni esimees, Põhja-Pärnumaa valla abivallavanem
 2. Siim Suursild, Häädemeeste ehitusvaldkonna abivallavanem 
 3. Martin Tee, Lääneranna valla abivallavanem 
 4. Toomas Parm, Tori valla taristu nõunik 
 5. Egon Vohu, Kihnu valla vallavanem 
 6. Martti Rooden, Saarde valla haldusnõunik
 7. Toomas Tammela, Pärnu linna taristu- ja ehitusteenistuse liikluse spetsialist 
 8. Avo Rahu, Pärnumaa Ühistranspordikeskuse vanemlogistik 
 9. Tõnu Kivis, PPA Lääne prefektuuri Pärnumaa piirkonnagrupi piirkonnavanem 
 10. Renee Tammet, Päästeameti Lääne päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna juhataja 
 11. Hannes Vaidla, Transpordiameti taristu ehitamise ja korrashoiu Lääne üksuse juhataja 
 12. Sirli Tallo, Transpordiameti ennetustöö osakonna ekspert 
 13. Jaak Saard, Transpordiameti taristu ehitamise ja korrashoiu Lääne üksuse liikluskorraldaja 

Turvalisuse nõukogu

 1. Eiko Tammist – komisjoni esimees, Saarde vallavolikogu esimees  
 2. Külliki Kiiver, Häädemeeste vallavanem
 3. Egon Vohu, Kihnu valla vallavanem
 4. Ingvar Saare, Lääneranna valla vallavanem
 5. Marko Šorin, Põhja-Pärnumaa valla majandusvaldkonna abivallavanem
 6. Karmo Näkk, Pärnu linna linnavara- ja heakorrateenistuse juhataja
 7. Lauri Luur,  Tori valla vallavanem
 8. Hiie Lainela, Pärnumaa Kodukant
 9. Kalev Kaljuste, Regionaal- ja põllumajandusministeerium kohalike omavalitsuste poliitika osakond Pärnumaa ja Raplamaa piirkonna juht
 10. Katrin Tamm, Terviseameti Lääne regionaalosakonna vaneminspektor
 11. Renee Tammet, Päästeameti Lääne päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna juhataja
 12. Toomas Õmblus, Keskkonnaameti Pärnu büroo juhataja
 13. Raigo Paimla, Kaitseliidu Pärnumaa maleva pealik
 14. Veiko Germann, Kaitsepolitseiameti Lääne osakonna direktor
 15. Üllar Kütt, Pärnu politseijaoskonna juht
 16. Kristel Toming, Lääne ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör
 17. Marit Õun, Pärnu Haigla EMO teenistuse juhataja
 18. Taavi Tamberg, usuühenduste esindaja
 19. Tiina Ruul, Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi talituse Pärnu piirkonna juht
 20. Raivo Lumiste, Pärnu linnavalitsuse elanikonnakaitse ja kriisivalmiduse koordinaator
Skip to content