II Eesti Zero Waste konverents

Pärnumaa Arenduskeskus ja Teeme Ära Sihtasutus kutsuvad Sind osalema II Eesti Zero Waste konverentsil Pärnus, TÜ Pärnu kolledži hoones, 4. oktoobril 2023.

Zero Waste ehk jäätmeteta majandamine on üks neist teemadest, millest tundub, et kõik räägivad, kuid mida paljud tegelikult ei mõista. Süsteemsest vaatenurgast on see praktiline tööriistakomplekt ringmajanduse rakendamiseks kohalikul tasandil, kus ekspertiis on endiselt väga puudulik. 

Konverents pakub osalejatele mitmekülgseid arutelusid, võimalust võrgustuda ning osaleda interaktiivsetes töötubades.

Konverentsi eesmärk: Meie eesmärk on, et konverentsi lõpuks tunnete end mitte ainult inspireerituna, vaid olete ka varustatud vajalike teadmiste ja oskustega, et viia ellu süsteemseid muutusi oma organisatsioonis, kogukonnas või õppijate seas!

Seosed regulatsioonide ja päris elu vahel

Loome ka käegakatsutava seose Brüsseli regulatsioonide ja jäätmeteta majandamise põhimõtete vahel, ehk kuidas Zero Waste aitab areneda kohalikel kogukondadel ja täita Euroopa roheleppe ambitsioone.

Aastal 2050 on Euroopa kliimaneutraalne. Kuidas see saab olla võimalik? Ainult taastuvenergiale üleminekust ei piisa. Ligi pool kliimamõjust tuleb sellest, kuidas kasvatatakse toitu, toodetakse ja kasutatakse tooteid ja käideldakse neist tekkivaid jäätmeid. Seepärast on Euroopa roheleppes ringmajandus kestliku ja tugeva kogukonna loomises võtmekohal. 

Liikmesriikides on aga just kohalikud omavalitsused esirindel, et tagada ringmajanduse toimimine praktikas. Kohalikud omavalitsused juhivad jäätmehooldust ja saavad panustada jäätmetekke vähenemisse. Praktikas on Zero Waste linnade võrgustikus Euroopas juba näiteid linnadest, kus on ületatud 2035. aasta liigitikogumise ja ringlussevõtu eesmärgid.

Päevakava

 • 9:30-10:00 Saabumine ja tervituskohv
 • 10:00-10:10 Avasõnad
 • 10:10-11:00 Sissejuhatav paneel “Mis on Zero Waste´i roll rohepöördes?”
 • 11:00-11:30 Sirutuspaus
 • 11:30-13:00 Töötoad:
  • Kuidas tunda ära rohepesu ringmajanduses? (Kadri Kalle, Teeme Ära SA)
  • Mida on vaja edukaks liigiti kogumise süsteemiks? (Kadi Kenk, Teeme Ära SA)
  • Kes on tekstiiliringluse osapooled ja mis on nende rollid? (Mirell Merirand, Teeme Ära SA)
  • Miks on andmed jäätmeteta majandamise keskmes? (Siret Kapak, Eesti Maaülikool)
 • 13:00-14:00 Lõuna
 • 14:00-15:30 Töötoad:
  • Kuidas tunda ära rohepesu ringmajanduses? (Kadri Kalle, Teeme Ära SA)
  • Mida õppida jäätmetekke vähendamise meetmetest KOV-is ühekordse plasti näitel? (Kadi Kenk, Teeme Ära SA)
  • Kes on tekstiiliringluse osapooled ja mis on nende rollid? (Mirell Merirand, Teeme Ära SA)
  • Miks on andmed jäätmeteta majandamise keskmes? (Siret Kapak, Eesti Maaülikool)
 • 15:30-15:45 Sirutuspaus
 • 15:45-16:45 Päeva jooksul õpitut kokkuvõttev paneel osalejatega
 • 16:45-17:00 Päeva lõpetamine

Päeva modereerib Mayri Tiido

Töötoad

KADI KENK – Mida on vaja edukaks liigiti kogumise süsteemiks?

Kuni tänaseni on korraldatud jäätmeveoga kohustuslikult olnud hõlmatud vaid segaolmejäätmete e prügi äravedu ning elanikelt on eeldatud kõigi teiste jäätmeliikide ära andmist jäätmejaama. Aga hiljemalt 2023. aasta lõpuks peavad omavalitsused tagama kõigile elanikele ja asutustele ka biojäätmete ringlussevõtu või äraveo tekkekohalt. Millised on KOVis liigitikogumise võlud ja valud ning millised süsteemsed lahendused aitavad KOVil oma eesmärke täita, sellele keskendume töötoas jagades kogemusi ja kaardistades ühiseid väljakutseid. 

Mida õppida jäätmetekke vähendamise meetmetest KOV-is ühekordse plasti näitel?
Alates 2024. aastast on kõigil avalikel üritustel nõudeks korduskasutus. Töötoas saame rääkida, mida oleme juba õppinud Eesti ja rahvusvahelisest praktikast, kuidas on korduskasutusest abi jäätmetekke ennetamisel ja millised väljakutsed on üleminekuperiood meile esitanud, millest saaks kõik Eesti KOVid õppida.

KADRI KALLE – Kuidas tunda ära rohepesu ringmajanduses?

Rohepesu esineb tänapäeval mitmes toonis ja kujul ning seda võib olla aina keerulisem märgata. Selles töötoas keskendume põhilistele oskustele, mis aitavad meil rohepesu märgata – kriitiline ja süsteemne mõtlemine. Ja eelkõige – saame märgata ringmajanduse valesti tõlgendamist siis, kui päriselt mõistame, mis ringmajandus on ja mida see pole. Sellest alustamegi.

SIRET KAPAK – Miks on andmed jäätmeteta majandamise keskmes?

Andmed on jäätmekäitluse A ja O. Kui tahta midagi parendama hakata, on vaja teada praegust olukorda. Kui tahta teada, kuhu jõudnud pärast muudatuste tegemist jõudnud ollakse, on vaja taas andmeid, mis seda näitavad. Antud töötuppa on oodatud kõik huvilised, kes tahaks saada aimu, mis andmeid jäätmekäitluse puhul eelkõige vaja oleks ja mis infot neist välja lugeda võimalik.

MIRELL MERIRAND – Kes on tekstiiliringluse osapooled ja mis on nende rollid? 

Kas sa teadsid, et tänasest tekstiili kogusest jätkub kõigile maailma elanikele 25 aastaks? Tekstiili tarbimine on toidu, eluaseme ja liikuvuse järel neljas sektor Euroopas, mis kahjustab keskkonda ning suuremad muudatused on vältimatud. Euroopa Komisjon on esitanud rea ettepanekuid uute õigusnormide kohta, mille eesmärk on muuta enamus turul olevad kaubad, sh tekstiilid, keskkonnasäästlikumaks ja ringlusse võetavaks. Kuid kuidas luua jätkusuutlik süsteem sektoris, mille tarneahelega on seotud 430 miljonit töötajat? Töötoas avame süsteemse vaate ning osapoolte kohustused ja võimalused. 

Esinejad

Mirell Merirand

Sertifitseeritud Zero Waste koolitaja ja EENA / PBW-Estonia Roheklubi üks asutajatest. Tema tegevuste fookuses on elukvaliteedi parandamine läbi jätkusuutlike ja keskkonnasäästlike lahenduste. Aastaid tagasi tehes magistritööd teemal „Tehnoloogilised võimalused jätkusuutliku tootmise elluviimiseks rõivatööstuses“, avas laiema arusaama valdkonna kitsaskohtadest ja samas ka võimalustest.

Viimasel aastal on tekstiiliringluse süsteemi võimalikkuse loomine Eestis olnud üheks peamiseks tegevuste eesmärkideks. Lisaks on loonud kursuse “Ringmajanduse alused” gümnaasiumiastmele, mida erinevates koolides loeb. 

Kadi Kenk

Sertifitseeritud Zero Waste koolitaja ja saadik ning avalik esineja ringmajanduse, kogukonna kaasamise ja ühiskondlike muutuste juhtimise teemadel. Tema töövaldkond hõlmab kõiki sektoreid: ta teeb rahvusvahelist huvikaitset koos institutsioonidega, nõustab kohalikke omavalitsusi, koolitab valitsusväliseid organisatsioone ja ettevõtteid.

Tema praegused ülesanded hõlmavad huvikaitse tööd Teeme Ära Sihtasutuses, Eesti ringmajanduse arendamise esindamist Euroopa ringmajandusliidus (Ecopreneur.eu), ringmajanduse uurimistööd doktorandina Eesti Maaülikoolis ning korduskasutuse propageerimist riiklikul ja ELi tasandil.

Kadri Kalle

Teeme Ära Sihtasutuse haridusprogrammi juht, Zero Waste koolituskäsiraamatu peatoimetaja ning Zero Waste koolitaja ja saadiku koolitusprogrammide üks loojatest. Ta on tegelenud hariduse ja erinevate jätkusuutlikkuse teemadega üle 15 aasta, viimased 5 aastat keskendudes rohkem zero waste ja ringmajanduse teemadele.

Siret Kapak

Eesti Maaülikooli doktorant, kelle senine töö ja õpingud on olnud seotud keskkonna ja jäätmetega. Ta on töötanud jäätmekäitlusettevõttes, kus puutunud kokku jäätmekäitluse igapäevaste rõõmude ja muredega. Hetkel seotud pakendeid ja pakkematerjale müüva firmaga, mis on andnud hea ülevaate pakendimaailmas toimuvast ning Eesti Maaülikooli rohelise ülikooliga, kus tema vastutusvaldkonnaks ülikooli jäätmekäitluse edendamine. Ta on aidanud asutustel luua oma jäätmete sorteerimislahendusi ja läbinud Zero Waste koolitaja koolituse.

Rahvatervise komisjon

 1. Priit Ruut – komisjoni esimees, Tori valla abivallavanem
 2. Helve Reisenbuk, Häädemeeste humanitaarvaldkonna abivallavanem
 3. Saima Soobard, Lääneranna valla lastekaitse spetsialist
 4. Kairi Gustavson, Tori valla rahvatervise spetsialist
 5. Veera Leas, Kihnu vallavolikogu esimees
 6. Marija Andrekson, Pärnu linna rahvatervise spetsialist
 7. Marina Raid, Saarde valla sotsiaalnõunik
 8. Maarja Säde, Põhja-Pärnumaa valla kultuuri- ja spordispetsialist
 9. Ly Akenpärg, Pärnu linna TEL võrgustiku koordinaator
 10. Kristi Kuusmik-Orav, TET võrgustiku koordinaator Pärnus
 11. Kaisa Aasa, Pärnumaa Spordiliidu tegevjuht
 12. Grete Arumäe, Päästeameti Lääne päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna peaspetsialist
 13. Sirli Tallo, Transpordiamet ennetustöö osakonna ekspert
 14. Karin Uibo, PPA Lääne prefektuuri Pärnu politseijaoskonna piirkonnavanem
 15. Hiie Lainela, Pärnumaa Kodukant ja Punane Rist
 16. Karmen Vesselov, Kaitseliidu Pärnumaa maleva esindaja
 17. Anna-Liisa Delgado, Pärnu Haigla sotsiaalravi teenistuse juhataja
 18. Margit Seppik, Pärnu Haigla Sisekliiniku Õendushooldus Keskuse juhataja
 19. Madli Murumaa, POL maakonna haridusasutuste tervisedenduse spetsialist

Liikluskomisjon

 1. Marko Šorin – komisjoni esimees, Põhja-Pärnumaa valla abivallavanem
 2. Siim Suursild, Häädemeeste ehitusvaldkonna abivallavanem 
 3. Martin Tee, Lääneranna valla abivallavanem 
 4. Toomas Parm, Tori valla taristu nõunik 
 5. Egon Vohu, Kihnu valla vallavanem 
 6. Martti Rooden, Saarde valla haldusnõunik
 7. Toomas Tammela, Pärnu linna taristu- ja ehitusteenistuse liikluse spetsialist 
 8. Avo Rahu, Pärnumaa Ühistranspordikeskuse vanemlogistik 
 9. Tõnu Kivis, PPA Lääne prefektuuri Pärnumaa piirkonnagrupi piirkonnavanem 
 10. Renee Tammet, Päästeameti Lääne päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna juhataja 
 11. Hannes Vaidla, Transpordiameti taristu ehitamise ja korrashoiu Lääne üksuse juhataja 
 12. Sirli Tallo, Transpordiameti ennetustöö osakonna ekspert 
 13. Jaak Saard, Transpordiameti taristu ehitamise ja korrashoiu Lääne üksuse liikluskorraldaja 

Turvalisuse nõukogu

 1. Eiko Tammist – komisjoni esimees, Saarde vallavolikogu esimees  
 2. Külliki Kiiver, Häädemeeste vallavanem
 3. Egon Vohu, Kihnu valla vallavanem
 4. Ingvar Saare, Lääneranna valla vallavanem
 5. Marko Šorin, Põhja-Pärnumaa valla majandusvaldkonna abivallavanem
 6. Karmo Näkk, Pärnu linna linnavara- ja heakorrateenistuse juhataja
 7. Lauri Luur,  Tori valla vallavanem
 8. Hiie Lainela, Pärnumaa Kodukant
 9. Kalev Kaljuste, Regionaal- ja põllumajandusministeerium kohalike omavalitsuste poliitika osakond Pärnumaa ja Raplamaa piirkonna juht
 10. Katrin Tamm, Terviseameti Lääne regionaalosakonna vaneminspektor
 11. Renee Tammet, Päästeameti Lääne päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna juhataja
 12. Toomas Õmblus, Keskkonnaameti Pärnu büroo juhataja
 13. Raigo Paimla, Kaitseliidu Pärnumaa maleva pealik
 14. Veiko Germann, Kaitsepolitseiameti Lääne osakonna direktor
 15. Üllar Kütt, Pärnu politseijaoskonna juht
 16. Kristel Toming, Lääne ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör
 17. Marit Õun, Pärnu Haigla EMO teenistuse juhataja
 18. Taavi Tamberg, usuühenduste esindaja
 19. Tiina Ruul, Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi talituse Pärnu piirkonna juht
 20. Raivo Lumiste, Pärnu linnavalitsuse elanikonnakaitse ja kriisivalmiduse koordinaator
Skip to content