Tunnustamine

Pärnumaa tervisedenduse valdkonna tunnustamise statuut

1. ÜLDOSA

1.1. Käesolev statuut kehtestab iga-aastase Pärnu maakonna tervisevaldkonna
tunnustamise alused ja korra.
1.2. Eesmärk on avaldada tänu ja tunnustada füüsilist või juriidilist isikut, kes on oma
ühiskondliku ja/või tööalase tegevusega:

 • silmapaistvalt panustanud rahvatervise valdkonna edendamisse ja pärnumaalaste
  tervise parendamisse ja väärtustamisse maakonna ja/või paikkonna tasandil;
 • kujundanud tervist toetavat füüsilist ja psühhosotsiaalset elu- ja/või töökeskkonda;
  algatanud ja arendanud tegevusi, millel on oluline mõju tervislike eluviiside
  kujunemisele;
 • pikaajaliselt ja tulemuslikult tegutsenud rahvatervise valdkonnas;
 • algatanud ja arendanud valdkondadeülest koostööd kohalikul ja/või maakondlikul
  tasandil;
 • aidanud kaasa tervisedenduslike tegevuste järjepidevuse säilimisele.

2. KANDIDAATIDE ESITAMISE KATEGOORIAD

2.1. Pärnumaa TERVISEDENDAJA (organisatsioon või üksikisik: ennetus- ja edendustöö
spetsialistid, nõustajad; vabatahtlikud, sotsiaaltöötajad sh lastekaitsetöötajad ja
sotsiaalpedagoogid; erivajadustega inimestega töötajad; noorsootöötajad, noorte
huvihariduse ja -tegevuse, tervisekasvatuse või noorte osalusega tegelevad spetsialistid
jne).
2.2. Pärnumaa TERVISETEGU (eraisiku või organisatsiooni edukas vaimset ja kehalist
tervist toetavat algatus, tegevus, ehitis, ruum või rajatis, mis on kaasa
aidanud tervisedenduse ja selle valdkondadeülesuse teadlikkuse tõstmisele ning tänu
millele on kogukonnas paranenud või loodud soodsad tingimused terviseteadlikkuse
kasvuks, riskikäitumise vähendamiseks ja tervisekäitumise parendamiseks).

3. KANDIDAATIDE ESITAMINE

3.1. Pärnumaa Omavalitsute Liidu rahvaterviskomisjon avaldab konkursi kohta info
kohalikus ajalehes, SA Pärnumaa Arenduskeskuse, Pärnumaa Omavalitsuste Liidu ja
kohalike omavalitsuste kodulehel ja sotsiaalmeedias.
3.2. Kandidaadi võib esitada iga maakonnas elav üksikisik või maakonnas tegutsev asutus,
ettevõte ja mittetulundusühing.
3.3. Kirjalikud ettepanekud kandidaatide kohta tuleb esitada Pärnumaa kodulehel:
parnumaa.ee Pärnumaa Tegijad lehel 30 päeva jooksul pärast konkursi välja
kuulutamist.
3.4. Ettepanek peab sisaldama järgmisi andmeid:

 • kandidaadi nimi;
 • kandidaadi töökoht, amet ja kontaktandmed;
 • kandidaadi teenete loetelu või tegevuse kirjeldus, mille eest kandidatuur
  esitatakse;
 • ettepaneku tegija nimi, amet ja kontaktid.

3.5. Rahvatervisespetsialist koondab ettepanekud, edastab need rahvatervisekomisjoni
liikmetele ja koosolekul viiakse läbi hääletus. Võidab kõige enam hääli saanud
kandidaadid.
3.6. Auhinnale võib kandideerida igal aastal.
3.7. Põhjendatud juhul võib rahvatervisekomisjon jätta tunnustuse(d) välja andmata.

4. TUNNUSTUSE VÄLJAANDMINE

4.1. Tunnustamine toimub üks kord aastas ja tunnustuse auhinnafondi suuruse kinnitab
rahvatervisekomisjon igal aastal vastava aasta eelarve vastuvõtmisel.
4.2. Auhinnad antakse üle autasustatavatele maakonna olulisel üritusel (nt
Auhinnatseremoonia hilissügisel Pärnumaa tegijate tunnustusüritusel vms).
4.3. Tunnustuse saajate nimed avaldatakse kohalikes ajalehtedes ja nende veebi
väljaannetes ning Pärnumaa Arenduskeskuse ja Pärnumaa Omavalitsuste Liidu
kodulehel ning sotsiaalmeedias.

2023 aasta laureaadid

Rahvatervise komisjon

 1. Priit Ruut – komisjoni esimees, Tori valla abivallavanem
 2. Helve Reisenbuk, Häädemeeste humanitaarvaldkonna abivallavanem
 3. Saima Soobard, Lääneranna valla lastekaitse spetsialist
 4. Kairi Gustavson, Tori valla rahvatervise spetsialist
 5. Veera Leas, Kihnu vallavolikogu esimees
 6. Marija Andrekson, Pärnu linna rahvatervise spetsialist
 7. Marina Raid, Saarde valla sotsiaalnõunik
 8. Maarja Säde, Põhja-Pärnumaa valla kultuuri- ja spordispetsialist
 9. Ly Akenpärg, Pärnu linna TEL võrgustiku koordinaator
 10. Kristi Kuusmik-Orav, TET võrgustiku koordinaator Pärnus
 11. Kaisa Aasa, Pärnumaa Spordiliidu tegevjuht
 12. Grete Arumäe, Päästeameti Lääne päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna peaspetsialist
 13. Sirli Tallo, Transpordiamet ennetustöö osakonna ekspert
 14. Karin Uibo, PPA Lääne prefektuuri Pärnu politseijaoskonna piirkonnavanem
 15. Hiie Lainela, Pärnumaa Kodukant ja Punane Rist
 16. Karmen Vesselov, Kaitseliidu Pärnumaa maleva esindaja
 17. Anna-Liisa Delgado, Pärnu Haigla sotsiaalravi teenistuse juhataja
 18. Margit Seppik, Pärnu Haigla Sisekliiniku Õendushooldus Keskuse juhataja
 19. Madli Murumaa, POL maakonna haridusasutuste tervisedenduse spetsialist

Liikluskomisjon

 1. Marko Šorin – komisjoni esimees, Põhja-Pärnumaa valla abivallavanem
 2. Siim Suursild, Häädemeeste ehitusvaldkonna abivallavanem 
 3. Martin Tee, Lääneranna valla abivallavanem 
 4. Toomas Parm, Tori valla taristu nõunik 
 5. Egon Vohu, Kihnu valla vallavanem 
 6. Martti Rooden, Saarde valla haldusnõunik
 7. Toomas Tammela, Pärnu linna taristu- ja ehitusteenistuse liikluse spetsialist 
 8. Avo Rahu, Pärnumaa Ühistranspordikeskuse vanemlogistik 
 9. Tõnu Kivis, PPA Lääne prefektuuri Pärnumaa piirkonnagrupi piirkonnavanem 
 10. Renee Tammet, Päästeameti Lääne päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna juhataja 
 11. Hannes Vaidla, Transpordiameti taristu ehitamise ja korrashoiu Lääne üksuse juhataja 
 12. Sirli Tallo, Transpordiameti ennetustöö osakonna ekspert 
 13. Jaak Saard, Transpordiameti taristu ehitamise ja korrashoiu Lääne üksuse liikluskorraldaja 

Turvalisuse nõukogu

 1. Eiko Tammist – komisjoni esimees, Saarde vallavolikogu esimees  
 2. Külliki Kiiver, Häädemeeste vallavanem
 3. Egon Vohu, Kihnu valla vallavanem
 4. Ingvar Saare, Lääneranna valla vallavanem
 5. Marko Šorin, Põhja-Pärnumaa valla majandusvaldkonna abivallavanem
 6. Karmo Näkk, Pärnu linna linnavara- ja heakorrateenistuse juhataja
 7. Lauri Luur,  Tori valla vallavanem
 8. Hiie Lainela, Pärnumaa Kodukant
 9. Kalev Kaljuste, Regionaal- ja põllumajandusministeerium kohalike omavalitsuste poliitika osakond Pärnumaa ja Raplamaa piirkonna juht
 10. Katrin Tamm, Terviseameti Lääne regionaalosakonna vaneminspektor
 11. Renee Tammet, Päästeameti Lääne päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna juhataja
 12. Toomas Õmblus, Keskkonnaameti Pärnu büroo juhataja
 13. Raigo Paimla, Kaitseliidu Pärnumaa maleva pealik
 14. Veiko Germann, Kaitsepolitseiameti Lääne osakonna direktor
 15. Üllar Kütt, Pärnu politseijaoskonna juht
 16. Kristel Toming, Lääne ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör
 17. Marit Õun, Pärnu Haigla EMO teenistuse juhataja
 18. Taavi Tamberg, usuühenduste esindaja
 19. Tiina Ruul, Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi talituse Pärnu piirkonna juht
 20. Raivo Lumiste, Pärnu linnavalitsuse elanikonnakaitse ja kriisivalmiduse koordinaator
Skip to content