Regions4Climate

Pärnumaa suurendab valmisolekut kliimamuutustega toimetulekuks

Kliimamuutustega kohanemine on Euroopa peamisi eesmärke aastaks 2030. Nüüd on Euroopa Komisjoni toel algamas Pärnumaal rahvusvaheline projekt Regions4Climate, mis aitab piirkonna planeerimisel võtta senisest enam arvesse vastupidavust kliimamuutustele. Muuhulgas paigaldatakse Pärnu linna ilmaandurite võrgustik, mis aitab kaardistada kuumasaared linnas.

Regions4Climate projekt kasutab uuenduslikke lahendusi, et muuta eri piirkondi kliimamuutustele vastupidavamaks, tehes selleks koostööd huvirühmadega. Projekti osalised töötavad välja ja hindavad erinevaid vastupanuvõime lahendusi, sealhulgas uusi tehnoloogiaid, nende integreerimist ja kasutuselevõttu koos uute ärimudelite ja uuenduslike poliitikameetmetega. Projekti tulemusena muutub lihtsamaks valdkondlike otsuste tegemine, kuivõrd tekivad tõestatud, laiendatavad ja hõlpsasti korratavad lahendused kliimamuutustega kohanemiseks. Pärnumaa on üks Regions4Climate 13-st partnerpiirkonnast.

“Kliimamuutus nõuab mõtteviisi muutust selle osas, kuidas suhtleme end ümbritseva maailmaga. Kliimamuutustega kohanemiseks ja nende leevendamiseks peame muutma oma tegevuse üha ressursi- ja veetõhusamaks, töötama kooskõlas loodusega ning looma uusi teadmisi, mis võimaldavad ühiskonnal tulla toime selle suure üleilmse väljakutsega,” selgitas Laura Wendling, Soome VTT Tehnilise Uurimiskeskuse vanemteadur ja Regions4Climate’i koordinaator.

“Üha enam peame tegelema kliimamuutustega kaasnevate probleemide ja muredega ning nende lahendamisega. Eelmisel aastal valmis Pärnu energia- ja kliimakava aastani 2030, mis annab meile suunised, kuidas ja mis teemadega edasi liikuda. Algav projekt keskendub vastupidavuse suurendamisele linnaplaneerimises ja pakub töövahendeid linna soojussaarte vähendamiseks,” rääkis Pärnu linna planeerimise ja arengu valdkondade abilinnapea Irina Talviste.

Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus ja Eesti Keskkonnauuringute Keskus on Pärnu linnale ja maakonnale toeks uuenduslike lahenduste väljatöötamise juures. Koos paigaldavad nad Pärnu linna ilmaandurid, mis mõõdavad õhutemperatuuri, suhtelist õhuniiskust ja sademeid ning aitavad kaardistada Pärnu kuumasaared.  SEI Tallinna eksperdi Blaine Lowry hinnangul on selline kaardistus väga vajalik: “Ilmaandurite võrgustik aitab Pärnul teha teadlikumaid linnaplaneerimise otsuseid nii praegu kui ka tulevikus. Seejuures on eesmärk muuta linnakuumuse negatiivne mõju võimalikult väikeseks nii elanikele kui taristule.” Samuti uuritakse ja kaardistatakse projekti käigus Pärnumaa jõgede maalihete ohtu, et ennetada nende esinemist ja hõlbustada projekteerimisotsuseid.

“Kiirete keskkonnamuutuste juures ei ole enam otstarbekas jääda lootma vaid sellele, et ühiskond ja majandus kohanevad keskkonnamuutustega ajapikku ise,“ selgitas projekti tähtsust Eesti Keskkonnauuringute Keskuse projektijuht Anette Iital. “Inimtegevusest tingitud kliimamuutused, sealhulgas sagedasemad ja intensiivsemad äärmuslikud ilmastikunähtused põhjustavad üha enam laialdast kahju nii loodusele kui ka inimestele. Viimastel aastatel on Eestis aina enam pandud rõhku ametkondade ja kodanike teadlikkusele kliimamuutuste mõjust. Tegu on ka riiklikult väga olulise teemaga ja näiteks uue keskkonnavaldkonna arengukavaga võetakse sihiks kliimamuutustega kohanemist lõimida riiklikesse strateegiatesse ja arengukavadesse. Antud projekt toetab ja suunab teadlike ja läbimõeldud otsuste tegemist kliimamuutustega kaasnevate probleemide suhtes.”

Lisaks Pärnu linnale on projekti kaasatud kõik teised Pärnu maakonna omavalitsused. Pärnumaa Omavalitsuste Liidu juhi Erik Reinholdi sõnul on just omavalitsustel võtmeroll kliimapoliitika elluviimisel Pärnumaal. Olulisimad sammud on seejuures kliimateemaliste protsesside ja tegevuste süsteemne algatamine, probleemide ja lahenduste teadvustamine ning rakendamine nii omavalitsuste juhtimisel kui ka kogukondades. Maakonna omavalitsuste kliima- ja energiapoliitika alus on 2022. aastal Pärnumaa Omavalitsuste Liidu eestvedamisel valminud Pärnumaa kliimakava 2030. Kava sisaldab omavalitsuste tegevusi kohanemiseks, milles on oluline roll teadmiste vahetamisel ja koostööl teiste piirkondade ning valdkondlike uurimiskeskustega nii Eestis kui välismaal.

Lisainfo projekti kohta:

Regions4Climate projekt toob kokku 44 partnerit 13 Euroopa riigist, et tutvustada uuendusi ühiskonna vastupanuvõime suurendamiseks kliimamuutuste mõjudele – seda kooskõlas Pariisi kokkuleppe ja Euroopa rohelise kokkuleppega. Projekti koordineerib Soome Tehnilise Uurimise Keskus VTT, kelle juhtimisel töötavad projektipartnerid välja ja võtavad kasutusele uudseid sotsiaalseid, tehnoloogilisi, digitaalseid, ärilisi, juhtimis- ja keskkonnalahendusi, et vähendada võimalikult palju haavatavust kliimamõjude suhtes.

Projekt algab jaanuaris 2023 ja kestab viis aastat, käsitledes teemat “Piiriülest väärtust loovad kliimakindlusega seotud laiaulatuslikud näidisprojektid” lepingu nr 101093873 HORIZON-MISS-2021-CLIMA-02-04 alusel. Projekt sai Euroopa Komisjoni teadusuuringute ja innovatsiooni programmist “Euroopa horisont” toetust 24 522 103 eurot. Projektitulemused peaksid mõjutama piirkonna sotsiaal-kultuurilist ja majanduslikku olukorda ning keskkonda.

Lisaks Pärnumaale osalevad piirkondadena projektis Baskimaa (Hispaania), Lõuna-Akvitaania (Prantsusmaa), Assoorid (Portugal), Toscana (Itaalia), Køge Bay (Taani), Burgas (Bulgaaria), Helsingi-Uusimaa (Soome), Ida-Kreeta (Kreeka), Castilla-León (Hispaania), Põhjamaade saarestik (Soome, Ahvenamaa ja Rootsi) ning Troodos (Küpros). Eeldatavasti saavad projektitulemustest otsest kasu vähemalt 13,8 miljonit inimest, kes elavad partnerpiirkondades. Pikemas perspektiivis võib mõju ulatuda 746 miljoni Euroopa elanikuni.

Projektis välja töötatud tulemusi ja sotsiaalseid uuendusi jagatakse õiglase ülemineku platvormil, et neid oleks võimalik jäljendada ka teistes piirkondades.

Rahvatervise komisjon

 1. Priit Ruut – komisjoni esimees, Tori valla abivallavanem
 2. Helve Reisenbuk, Häädemeeste humanitaarvaldkonna abivallavanem
 3. Saima Soobard, Lääneranna valla lastekaitse spetsialist
 4. Kairi Gustavson, Tori valla rahvatervise spetsialist
 5. Veera Leas, Kihnu vallavolikogu esimees
 6. Marija Andrekson, Pärnu linna rahvatervise spetsialist
 7. Marina Raid, Saarde valla sotsiaalnõunik
 8. Maarja Säde, Põhja-Pärnumaa valla kultuuri- ja spordispetsialist
 9. Ly Akenpärg, Pärnu linna TEL võrgustiku koordinaator
 10. Kristi Kuusmik-Orav, TET võrgustiku koordinaator Pärnus
 11. Kaisa Aasa, Pärnumaa Spordiliidu tegevjuht
 12. Grete Arumäe, Päästeameti Lääne päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna peaspetsialist
 13. Sirli Tallo, Transpordiamet ennetustöö osakonna ekspert
 14. Karin Uibo, PPA Lääne prefektuuri Pärnu politseijaoskonna piirkonnavanem
 15. Hiie Lainela, Pärnumaa Kodukant ja Punane Rist
 16. Karmen Vesselov, Kaitseliidu Pärnumaa maleva esindaja
 17. Anna-Liisa Delgado, Pärnu Haigla sotsiaalravi teenistuse juhataja
 18. Margit Seppik, Pärnu Haigla Sisekliiniku Õendushooldus Keskuse juhataja
 19. Madli Murumaa, POL maakonna haridusasutuste tervisedenduse spetsialist

Liikluskomisjon

 1. Marko Šorin – komisjoni esimees, Põhja-Pärnumaa valla abivallavanem
 2. Siim Suursild, Häädemeeste ehitusvaldkonna abivallavanem 
 3. Martin Tee, Lääneranna valla abivallavanem 
 4. Toomas Parm, Tori valla taristu nõunik 
 5. Egon Vohu, Kihnu valla vallavanem 
 6. Martti Rooden, Saarde valla haldusnõunik
 7. Toomas Tammela, Pärnu linna taristu- ja ehitusteenistuse liikluse spetsialist 
 8. Avo Rahu, Pärnumaa Ühistranspordikeskuse vanemlogistik 
 9. Tõnu Kivis, PPA Lääne prefektuuri Pärnumaa piirkonnagrupi piirkonnavanem 
 10. Renee Tammet, Päästeameti Lääne päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna juhataja 
 11. Hannes Vaidla, Transpordiameti taristu ehitamise ja korrashoiu Lääne üksuse juhataja 
 12. Sirli Tallo, Transpordiameti ennetustöö osakonna ekspert 
 13. Jaak Saard, Transpordiameti taristu ehitamise ja korrashoiu Lääne üksuse liikluskorraldaja 

Turvalisuse nõukogu

 1. Eiko Tammist – komisjoni esimees, Saarde vallavolikogu esimees  
 2. Külliki Kiiver, Häädemeeste vallavanem
 3. Egon Vohu, Kihnu valla vallavanem
 4. Ingvar Saare, Lääneranna valla vallavanem
 5. Marko Šorin, Põhja-Pärnumaa valla majandusvaldkonna abivallavanem
 6. Karmo Näkk, Pärnu linna linnavara- ja heakorrateenistuse juhataja
 7. Lauri Luur,  Tori valla vallavanem
 8. Hiie Lainela, Pärnumaa Kodukant
 9. Kalev Kaljuste, Regionaal- ja põllumajandusministeerium kohalike omavalitsuste poliitika osakond Pärnumaa ja Raplamaa piirkonna juht
 10. Katrin Tamm, Terviseameti Lääne regionaalosakonna vaneminspektor
 11. Renee Tammet, Päästeameti Lääne päästekeskuse Pärnumaa päästepiirkonna juhataja
 12. Toomas Õmblus, Keskkonnaameti Pärnu büroo juhataja
 13. Raigo Paimla, Kaitseliidu Pärnumaa maleva pealik
 14. Veiko Germann, Kaitsepolitseiameti Lääne osakonna direktor
 15. Üllar Kütt, Pärnu politseijaoskonna juht
 16. Kristel Toming, Lääne ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör
 17. Marit Õun, Pärnu Haigla EMO teenistuse juhataja
 18. Taavi Tamberg, usuühenduste esindaja
 19. Tiina Ruul, Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi talituse Pärnu piirkonna juht
 20. Raivo Lumiste, Pärnu linnavalitsuse elanikonnakaitse ja kriisivalmiduse koordinaator
Skip to content